روانشناس بالینی و ارشد روانشناسی تربیتی عضو انجمن و نظام روانشناسی ایران

فعالیت های من:
مدرس و مربی رسمی مهارتهای زندگی و فرزند پروری
نگارش کتاب فرزندپروری آگاهانه
اجرای کارگاه های آموزشی و تربیتی
تدریس دوره های آموزشی
پژوهشگر و محقق
مشاور

فرزندپروری آگاهانه

ژوئن 15, 2020

والدین توجه می کنید که چه می گویید وچگونه میگویید؟

میان کلماتی که می گوئیم وحالات بدنی ما .ایستادن .لحن صدا .تماس چشمی .حالات چهره باید هماهنگی وجود داشته باشد. کلمات قدرتمند هستند اما حالات بدنی […]
ژوئن 15, 2020
مجزا کردن اتاق خواب کودک

مجزا کردن اتاق خواب کودک

نظریه ها درمورد زمان مجزا کردن اتاق خواب کودک از اتاق والدین ،بسیارمتفاوت است .بعضی ،سن 6 ماهگی را مناسب می دانند .آن ها معتقدند که […]
ژوئن 15, 2020
سفره دلتان را برای کودک باز نکنید وهرگزبا فرزندتان درد دل نکنید. شالوده شخصیت ونظام رفتاری بزرگسالی در دوره کودکی شکل میگیرد دانشمندان آمریکا سالها قبل با نسلی ازدختران مواجه شدند که رفتارشان نشان ازمورد تجاوزگرفتن درکودکیشان داشت درحالی که هیچ تجاوزی صورت نگرفته بود.نتایج نشان داد تمام این دختران در کودکی سنگ صبور مادرانشان بودند. یعنی به روح وروان کودک تجاوز شده هرگزبدی کسی را به کودکان نگویید اعضای فامیل ،اعضای بدن کودکان هستند.وقتی با اعضای فامیل مثلا مادربا مادربزرگ کودک دعوا میکنید درحقیقت دست کودکتان را می برید.درست همان روزی که فرزندتان را به دنیا می آورید بدگویی ازفامیل ودعوابا اعضای فامیل را فراموش کنید. مبادا مبادا با کودکانتان درد دل کنید.وهرگزبدگویی فامیل رابه کودک یادرمقابل کودک نگویید زیرا کودکان توانایی درک وحل کردن مشکلات بزرسالان را ندارند وگمان میکنند مسئول حل کردن مشکلات والدین خود هستند وچون توانایی حل این مسائل را ندارند خود را فردی ناتوان قمداد میکنند و احساس درماندگی میکند.

سفره دلتان را برای کودک باز نکنید

سفره دلتان را برای کودک باز نکنید وهرگزبا فرزندتان درد دل نکنید. شالوده شخصیت ونظام رفتاری بزرگسالی در دوره کودکی شکل میگیرد دانشمندان آمریکا سالها قبل […]